گونه های برق

(انواع الکتریسیته)

Kinds of Electricity

گونه های برق / انواع الکتریسیته چیست؟

 

بطوری که دانسته شده، برق / الکتریسیته، حرکت و جریان الکترون ها یا دیگر ذرّاتی است که دارای

بار برقی / الکتریکی می باشند و از آنجا که چیزها / ماده ها می توانند دارای بار برقی مثبت، بار برقی

منفی و یا بدون بار برقی باشند، دو گونه برق / الکتریسیته پدید می آید:

1 – برق مالشی / الکترسیته ساکن

2 – جریان برق  / الکتریسیته جاری

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: