گونه های جا به جایی

(انواع حرکت)

Types of Motion

گونه های جا به جایی چیست؟

چیزها به سه گونه جا به جا می شوند:

1 – جا به جایی به خط راست / حرکت مستقیم الخط

2 – جا به جایی به خط منحنی / حرکت منحنی الخط

3 – جا به جایی دایره ای

 

که هر کدام از این انواع حرکت با دو گونه سرعت پدید می آید:

1 – سرعت یکنواخت

2 – سرعت غیریکنواخت

 

حرکت منحنی الخط چیست؟

 

توپی به هوا پرتاب می شود و نیروی کشش زمین آن را به سوی زمین می کشاند. اما برای اینکه توپ در

جای دلخواه فرود آید، باید آن را را با زاویه ای درست پرتاب کرد. از این رو، توپ یک حرکت منحنی الخط

را می پیماید.

 

حرکت در خلأ چگونه است؟

 

اگر در خلأ، یک جسم سنگین و یک جسم سبک از ارتفاع معینی رها شوند، هر دو در یک زمان به زمین

می افتند.

نیروی کشش زمین در خلأ، همه چیز را در یک زمان مساوی به سوی زمین می کشد.

این موضوع  را در حدود 300 سال پیش، دانشمندی به نام گالیله دریافت. گفته شده است که او چیزهای

گوناگونی را با وزن های متفاوت، از بالای برج پیزا – در ایتالیا – به زمین انداخته است.