گونه های ریشه ی گیاه

Plant Root Types

گونه های ریشه ی گیاهان چیست؟

 ریشه ی گیاهان دو گونه مهم دارند:

1 – ریشه راست

2 – ریشه افشان

 

ریشه راست گیاهان چه گونه ریشه ای است؟

بعضی از گیاهان یک ریشه اصلی بزرگ و چند ریشه ی فرعی کوچک دارند. این گونه ریشه ها را ریشه

راست نامیده اند. مانند ریشه ی گیاهان چغندر، هویج و ترب

 

ریشه افشان گیاهان چه گونه ریشه ای است؟

بعضی از گیاهان چند ریشه ی اصلی دارند که به یک اندازه هستند. این گونه ریشه ها را ریشه افشان

نامیده اند. مانند ریشه ی گیاهان گندم، ذرّت و برنج