گونه های ساعت ها

Types of Clocks

گونه های ساعت ها چیست؟

 

ساعت ها از چهار دیدگاه دارای گونه های متفاوت هستند:

1 –  دیدگاه ساختاری

2 –  دیدگاه کاربردی

3 –  دیدگاه شکلی

4 – دیدگاه مکانی

 

ساعت ها از دیدگاه ساختار دارای گونه های متفاوت می باشند که مهم ترین آن عبارتند

از:

1 – ساعت آبی

2 – ساعت آفتابی

3– ساعت اتمی

4 – ساعت برقی

5 – ساعت شمعی

6 – ساعت شنی

7 – ساعت مکانیکی

 

ساعت ها از دیدگاه کاربردی هم دارای گونه های متفاوت می باشند که مهم ترین آنها

عبارتند از:

1 – ساعت زنگدار

2 – ساعت سخنگو

3- ساعت ضربه ای

4 – ساعت فضایی

5– ساعت ورزشی

 

ساعت ها از دیدگاه شکل نیز دارای گونه های متفاوت می باشند که مهم ترین آنها

عبارتند از:

1 – ساعت آونگدار

2 – ساعت شماره ای

3 – ساعت عقربه ای

4 – ساعت فاخته ای

 

ساعت ها از دیدگاه جا و مکان استقرار نیز دارای گونه های متفاوت می باشند که

مهم ترین آنها عبارتند از:

1 – ساعت آویز

2– ساعت برجی

3 – ساعت جیبی

4-  ساعت دیواری

5 – ساعت رومیزی

6– ساعت مچی

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: