گونه های ساقه ی گیاهان

Types of Plant Stems

گونه های ساقه ی گیاهان چیست؟

ساقه ی گیاهان دو گونه مهم دارند:

1 – ساقه علفی

2 – ساقه چوبی

 

ساقه علفی چه گونه ساقه ای است؟

ساقه ی علفی ساقه ای است باریک و کوتاه که حتی نمی توانند در برابر نخستین برف و سرما ایستادگی

کنند. این گونه ساقه ها سبز رنگ هستند. مانند بیشتر بوته ها که دارای ساقه ی علفی می باشند.

ساقه ی علفی زیاد دراز نمی شوند، زیرا ایستادگی چندانی ندارند. آنهایی هم که دراز می شوند – مانند

نیلوفر و پیچک – باید به تکیه گاهی بچسبند.

 

ساقه چوبی چه گونه ساقه ای است؟

ساقه ی چوبی ایستادگی بیشتری نسبت به ساقه ی علفی دارد و همه ساله بر قطر آن افزوده می شود.

مانند تنه ی درختان

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: