گونه های صداها

(فرق صداها)

Types of Sound

(Different Types of Sound)

 

گونه های صدا چیست و چه فرق هایی با یکدیگر دارند؟

 

صداهایی که شنیده می شوند با توجه به ویژگی های صدا دارای گونه هایی که با یکدیگر فرق هایی دارند:

 

1 – صدای موجودات گوناگون با هم فرق دارد.

هر چه در جهان وجود دارد، وقتی به لرزش در می آید، صدای خود را دارد و برای همین صداها با یکدیگر

فرق دارند. مانند:

صدای جانوران که با هم فرق دارد یا اینکه

صدای سازها که باهم فرق دارد.

 

2 – روش پدید آمدن صداها فرق دارد.

روش به لرزش درآمدن چیزهای گوناگون برای به وجود آمدن صداها با یکدیگر فرق دارد:

بعضی صداها از بهم خوردن چیزها درست می شوند مانند صدای سنج، صدای طبل

بعضی صداها از دمیدن / فوت کردن درست می شوند مانند صدای شیپور، صدای سوت

3 – زیر و بمی آواها / صداها فرق دارد.

بعضی صداها زیر هستند. مانند صدی ویولن

و بعضی دیگر بَم می باشند. مانند صدای رعد در آسمان

 

4 – بلندی صداها فرق دارد.

صدای با بلندی زیاد به راحتی شنیده می شود و گاهی هم ناراحت کننده است و به آن صدای بلند گویند.

صدای با بلندی کم به راحتی شنیده نمی شود و به آن صدای کوتاه / آهسته گویند.