گونه های کارمایه

(نوع های انرژی)

Types of Energy

گونه های کارمایه / انرژی چیست؟

 

کارمایه / انرژی دارای دو گونه است:

1 – کارمایه جنبشی / انرژی سینتیک

2 – کارمایه اندوخته ای / انرژی پتانسیل

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: