گونه های کشش مولکولی

(انواع جاذبه مولکولی)

Types of Molecular Attraction

گونه های ربایش مولکولی چیست؟

 

ربایش مولکولی به دو گونه انجام می گیرد:

1 – مولکول های یک ماده یکدیگر را می ربایند.

2 – مولکول های یک ماده، مولکول های ماده دیگر را می ربایند.

 

چگونه مولکول های یک ماده، یکدیگر را می ربایند

هنگامی که مولکول های یک ماده به نزدیکی یکدیگر می رسند، نیروی چسبندگی سبب می شود تا

یکدیگر را می کشند و همدیگر را جذب کرده و یکی می شوند. 

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – یک ورق کاغذ مومی

2 – چند قطره آب

 

روش آزمایش:

 

نخست روی ورق کاغذ مومی – برای اینکه آب را جذب نکند – چند قطره آب چکانده شود.

 

سپس با یک تکه کاغذ بومی، یک قطره آب را به طرف قطره دیگر رانده شود تا به هم برسند. مشاهده

می گردد همین که دو قطره به هم خیلی نزدیک نشدند، به تندی به یکدیگر می پیوندند و قطره بزرگتری

درست می شود، زیرا قطره های کوچک آب که هر یک انبوهی از مولکول های آب هستند، چون به هم

خیلی نزدیک شوند، مولکول های آنها یکدیگر را می ربایند و در نتیجه قطره ها به هم می پیوندند.

 

ربایش مولکول های یک ماده تا چه اندازه ای است؟

 

ربایش مولکول های در همه مواد به یک اندازه نیست. مانند اینکه ربایش مولکول های فولاد بیشتر از

مولکول های پنبه است. به همین سبب رشته فولادی محکم تر از رشته پنبه ای است.

 

فایده ربایش مولکولی مواد چیست؟

 

بطوری که دانسته شده، همه مواد از مولکول ها درست شده اند و مولکول ها هم همیشه در حال حرکت و

جنبش هستند.

حرکت و جنبش مولکول ها در چیزها / ماده ها  دارای این خطر است که پراکندگی آنها زیاد شود و مواد از

هم بپاشند. اما  ربایش مولکولی موجب می شود که مولکول های تشکیل دهنده هر ماده و چیزی گرد هم

فرا آیند و از پراکندگی مولکول های آنها جلوگیری کند.

 

چگونه مولکول های یک ماده، مولکول های ماده دیگر را می ربایند؟

همانطور که مولکول های یک ماده یکدیگر را می ربایند، می توانند به سبب نیروی چسبندگی

مولکول های ماده دیگری را هم بربایند. مانند اینکه هنگامی که با مداد روی کاغذ چیزی نوشته

می شود، مولکول های نوک مداد، مولکول های کاغذ را می رباید و بر روی آن چسبیده و می ماند.

 

ربایش مولکول های مواد دیگر بر مولکول های یک ماده تا چه اندازه ای است؟

 

نیروی ربایش یا کشش مولکول های یک ماده بر مولکول های همه ماده های دیگر یکسان نیست.

مانند اینکه کشش مولکول های کاغذ بر مولکول های نوک مداد زیاد است. اگر چنین نبود نوشته ها از

کاغذ جدا می شد و هرگاه که کاغذ کج می گردید از روی آن می ریخت. اما اگر بجای مداد با گچ بر روی

کاغذ نوشته شود، چون ربایش مولکول های کاغذ بر مولکول های گچ کم است، گچ ها از کاغذ جدا شده

و نوشته ای باقی نمی ماند.