گیاهان بی دانه

(بی دانگان)

Seedless Plants

گیاهان بی دانه / بی دانگان چگونه هستند؟

گیاهانی را که دارای دانه نیستند، بی دانه می نامند.

 

گیاهان بی دانه به چند گروه طبقه بندی می شوند؟

 

بطوری که دانسته شده، همه گیاهان بی دانه بهم شبیه هستند. اما فرق هایی نیز با هم دارند که سبب

شده است ، آنها را به گروه های کوچکتری طبقه بندی کنند.

 

بطور کلی گیاهان بی دانه دار را به دو گروه تقسیم می کنند:

1 – خزه ها

2 – سرخس ها