گیاهان دانه دار

Seeded Plants

چه گیاهانی را دانه دار می نامند؟

گیاهانی را که دارای دانه هستند، دانه داران می نامند.

 

گیاهان دانه دار به چند گروه طبقه بندی می شوند؟

 

بطوری که دانسته شده، همه گیاهان دانه دار دارای دانه هستند و از این نظر بهم شبیه هستند. اما

فرق هایی نیز با هم دارند که سبب شده است ، آنها را به گروه های کوچکتری طبقه بندی کنند.

 

بطور کلی دانه داران را به دو گروه تقسیم می کنند:

1 – گیاهان گل دار

2 – گیاهان مخروط دار