گیاهان دو ساله

Biennial Plants

گیاهان دو ساله چگونه هستند؟

گیاهان دو ساله از دانه می رویند.

در تابستان اول رشد می کنند و سپس در پاییز همان سال، شاخه و برگ آنها خشک می شود، اما ریشه ی

آنها در تمام مدت زمستان زنده می ماند.

در بهار سال بعد، از ریشه ای که زنده مانده است، شاخه و برگ های جدید می  روید. پس از آن گیاه گل و

دانه می دهد. مانند: هویج، چغندر

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: