گیاهان مخروط دار

(مخروط داران)

 Gymnosperms

گیاهان مخروط دار / مخروط داران چگونه هستند؟

گیاهانی را که دانه دارند، ولی دانه هایشان درون بخشی از گیاه به نام مخروط جا دارند، مخروط دار

می گویند.

بیشتر گیاهان مخروط دار درختانی هستند که برگ های آنها سوزنی شکل است و در تمام سال برگ دارند

و سبز هستند. مانند کاج و سرو.