گیاهان چند ساله

Perennial Plants

گیاهان چند ساله چگونه هستند؟

 

گیاهان چند ساله هنگام زمستان نمی میرند. بلکه در پاییز برگ های آنها می ریزد و در بهار برگ های

تازه بر شاخه های آنها می روید. مانند درختان

زمینه نوشته پیوسته پیشین: