گیاهان گل دار

(گلداران)

Flowering Plants

گیاهان گل دار چگونه هستند؟

بسیاری از گیاهان دانه دار، گل دار هستنند. در این گیاهان گل به میوه دگرگون می شود و دانه درون

میوه درست می شود.

 

در برخی از این گیاهان، گل ها بزرگ و بخوبی نمایان هستند. مانند  آفتابگردان

اما در بعضی دیگر از این گیاهان، گل ها کوچک هستند و به آسانی نمی توان آنها را شناسایی کرد.

مانند بلوط