گیاهان یک ساله

Annual Plants

گیاهان یک ساله چگونه هستند؟

دوره ی زندگی گیاه لوبیا

گیاهانی را که هر ساله از دانه می رویند، گل می دهند و دانه های جدید تولید می کنند و پس از آن

می میرند. گیاهان یک ساله  نام دارند. مانند لوبیا، گندم، ذرت و …

زمینه نوشته پیوسته پیشین: