24 تیر

 1904-07-15

 

درگذشت آنتون چخوف

 

در چنین روزی، آنتون چخوف – داستان نویس و نماشنامه نویس پُرآوازه ی روسی –

درگذشت.