فیزیک

Physics

فیزیک چگونه دانشی است؟

فیزیک دانش شناخت و پژوهش در ویژگی های جهان هستی / طبیعت می باشد و از آنجا

که جهان هستی از ماده ساخته شده است، پس شناخت ماده را مورد بررسی قرار می دهد،

و حرکت و رفتار آن را در فضا و زمان بررسی و پژوهش می کند.

چه دانستنی هایی در فیزیک مورد بررسی و پژوهش قرار

می گیرند؟

دانش فیزیک در رشته های گوناگون جهان هستی را مورد بررسی قرار می دهد که

مهمترین آنها به قرار زیر هستند:

1 – ماده / مایه ی آشکار آفرینش

2 – انرژی / کارمایه

 

زمینه نوشته پیوسته پسین: