ماده اسیدی

(اسید)

Acid

ماده اسیدی / اسید چیست؟

اسید ها، ماده های ترش مزه هستند که در ساختار همه ی آنها عنصر هیدروژن به کار

رفته است و واژه ی آن از واژه ای لاتین به معنی ترش گرفته شده است.

 اسیدهای ضعیف همه ترش مزه می باشند، مانند سرکه، آبلیمو، آلبالو و سیب نارس.

گرچه هر چیزی که ترش مزه است، حتماً گونه ای اسید دارد، اما بعضی از اسیدها بسیار

قوی هستند. از این رو، هیچگاه تا اطمینان پیدا نشده که ماده ای زیان آور نیست، نباید

آن را چشید.

 

چطور یک اسید شناسایی می شود؟

 راه دقیق و بی خطر شناسایی اسیدها، استفاده از کاغذ تورنسل است.

کاغذ تورنسل را از فرو بردن کاغذ سفید در ماده ای رنگین به نام تورنسل به دست

می آورند.

اسیدها رنگ کاغذ تورنسل آبی رنگ را قرمز می کنند، ولی رنگ کاغذ تورنسل قرمز

رنگ را تغییر نمی دهند. پس:

اسیدها ترش مزه هستند و کاغذ تورنسل آبی رنگ را قرمز می کنند.