دماسنج الکلی

Alcohol Thermometer

کاربرد دماسنج الکلی چیست؟

برای اندازه گیری دماهای بیش از 6/ 674 فارنهایت یا 357 درجه سانتیگراد – نقطه

جوش  جیوه  – و کمتر از 38- درجه فارنهایت یا 31- درجه سانتیگراد – نقطه انجماد

جیوه – نمی توان  از دماسنج جیوه ای استفاده کرد.

 

از این رو، برای اندازه گیری دماهای کم، از دماسنج الکلی استفاده می کنند. مانند کاشفان

قطبی که از این نوع دماسنج همراه دارند؛ زیرا در دماسنج الکلی نقطه انجماد الکل 202-

درجه فارنهایت یا 130- درجه سانتیگراد می باشد. این خیلی کمتر از درجه دمای دو قطب

است. اما این دماسنج برای اندازه گیری دماهای زیاد به کار نمی آید؛ زیرا نقطه جوش

الکل فقط 9/172 درجه فارنهایت یا 3/79 درجه سانتیگراد است.

 

چند گونه دماسنج الکلی وجود دارد؟

دماسنج الکلی برای کارهای گوناگون ساخته می شود که مهم ترین گونه های آن دماسنج

الکلی آزمایشگاهی و دماسنج الکلی هواشناسی است.

 

 

زمینه نوشته پیوسته پیشین: