دوزیستان

Amphibians

چه جانورانی را دوزیستان می گویند؟

دوزیستان مهره دارانی  هستند که دو دوره زندگی دارند. یک دوره آن، دوره نوزادی زیر

آب و دوره دیگر، دوره بلوغ که بیشتر وقت ها در خشکی زیست می کنند و به همین دلیل

این گروه از جانوران را دوزیستان می نامند. مانند: قورباغه، وزغ، سمندر، …

 

دوزیستان دارای چه ویژگی هایی هستند؟

 

 

دوزیستان دارای خاصه هایی هستند که عبارتند از:

 

1 – دوزیستان خونسرد هستند.

در سرمای زمستان زیر گل و لای می خوابند و هنگام بهار بیدار می شوند.

 

2 – بیشتر دوزیستان در آب تخمگذاری می کنند.

بیشتر دوزیستان مانند قورباغه در آب تخمگذاری می کنند. بعد جانور کوچکی که از

تخم به وجود می آید، نوزاد نام دارد. اندام شاخه شاخه ایی دارد که آبشش نام دارد و

مانند ماهی با آن هوا را از آب می گیرد و تنفس می کند. بعد رفته رفته آبشش خود را

از دست میدهد و دارای شش می شود و دست و پا در می آورد. سپس دُم خود را از

دست می دهد و بعد از آن می تواند به خشکی بیاید.

 

3 – پوست بدن دوزیستان برهنه است.

قورباغه پوستی نرم و نمناک دارد، اما پوست بدن وزغ زبر و خشک تر است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: