نگهداری جانوران

Animal Care

چرا انسان از جانوران نگهداری می کند؟

انسان از جانوران نگهداری می کند تا آنها را شناخته و از آنها بهره مند گردد.  

 

چطور انسان از جانوران نگهداری می کند؟

 

انسان با فراهم کردن زیست بهتر – برآوردن نیازهای جسمی و معنوی – جانوران، از

آنها نگهداری می کند.

 

انسان از چه جانورانی نگهبانی می کند؟

جانورانی که انسان از آنها نگهداری می کند، دو دسته اند:

1 – جانوران اهلی

2 – جانوران وحشی

زمینه نوشته پیوسته پسین: