سلول جانوری

(یاخته جانوری)

Animal Cell

ساختار سلول جانوری چیست؟

سلول جانوری همچون همه ی سلول های موجودات زنده دارای پروتوپلاسم است که از

دو بخش سیتوپلاسم و هسته سلول درست شده و در غشای سیتوپلاسمی / دیواره سلول

جای دارد، اما دیگر دیواره ای – مانند دیواره ی سلولزی سلول گیاهی – به دور خود

ندارد.

 

گونه های سلول های جانوری چیست؟

گونه های سلول های جانوری از نظر شکل و اندازه زیاد است که مهم ترین آنها به قرار زیر است:

سلول های مژه دار – سلول های چربی – سلول های پوششی

زمینه نوشته پیوسته: