طبقه بندی جانوران

Animal Classification

(Classification of Animals)

طبقه بندی جانوران چگونه است؟

تنها با دیدن جانوران نمی توان آنها را طبقه بندی کرد. بلکه باید از ساختمان درونی بدن

آنها نیز آگاه باشیم. دانشمندان جانوران را با توجه به ساختمان بدن آنها طبقه بندی

می کنند و جانورانی را که خاصه های ساختمانی شبیه بهم را دارند، در یک گروه قرار

می دهند و گروه های بزرگ را نیز به گروه های کوچکتر طبقه بندی می کنند. بطوری

که یک جانور به چند گروه تعلق دارد.

دانشمندان جانورانی را که در بدنشان ستون مهره (استخوانبندی) وجود دارد،

مهره داران و بقیه را که که ستون مهره ندارند، را بی مهرگان می نامند.

به این ترتیب، دانشمندان در بخشی مهم از طبقه بندی جانوران، آنها را به دو دسته

بزرگ تقسیم می کنند:

1 – مهره داران مانند: میمون، سینه سرخ، مار، قورباغه، ماهی

2 – بی مهرگان مانند: خرچنگ، کرم، مورچه، عنکبوت، هزارپا

زمینه نوشته پیوسته پسین: