پدافند جانوران

 

(دفاع حیوانات)

Animal Defences

چطور جانوران خود را از آسيب دشمنان می رهانند؟

بيشتر جانوران دشمنانی دارند که به راه های گوناگون خود را از آسيب آنها می رهانند.

 

اين راه ها عبارتند از:

 

1 –  فرار کردن از دشمن

 

 برخی از جانوران به راه های گوناگون از دشمنان خود فرار می کنند.

 1 – 1 –  بعضی آن چنان تند می دوند که دشمن به آنها نمی رسد. مانند خرگوش

 

 2 – 1 – بعضی در آب می جهند و شنا می کنند تا از دشمن دور شوند. مانند قورباغه

3- 1 – بعضی وقتی که خطری حس می کنند، به هوا پرواز می کنند تا  دشمن نتواند به

آنها آسيب برساند. مانند پرندگان

    

2 – پنهان شدن در ميان چيزهای همرنگ خود

 

 

برخی ديگر از جانوران از دشمن خود نمی گريزند، بلکه ميان چيزهای همرنگ خود

قرار می گيرند تا دشمن آنها را نبيند.

 1 – 2 – بعضی  در ميان علف ها و چمن های بلند، خود را از ديد دشمن پنهان می کند.

مانند بلدرچین

                                         

2 – 2 – بعضی روی برگ سبز قرار می گيرد تا بخوبی تشخيص داده نشود. مانند

قورباغه سبز

                                                  

3 – فرو رفتن در پوشش سخت خود

 

 

بعضی از جانوران نه از دشمن می گريزند و نه خود را در ميان چيزهای همرنگ خود

پنهان می کنند، بلکه در پوشش سخت خود فرو می روند.

 

1 – 3 – بعضی به هنگام خطر سر و دست و پاهای خود را درون لاکشان فرو می برند

مانند لاکپشت

 

 

 2 – 3 – بعضی وقتی که دشمن را می بينند، در صدف خود فرو می روند. مانند حلزون

 

4 – دفاع کردن در برابر دشمن

 

 

برخی از جانوران در برابر دشمن به راه های گوناگون از خود دفاع می کنند.

1 – 4 – بعضی با چنگ زدن و گاز گرفتن از خود دفاع می کنند. مانند  گربه

2– 4 – بعضی با شاخ زدن از خود دفاع می کنند. مانند بز

3 – 4 – بعضی با لگد زدن از خود دفاع می کنند. مانند اسب

4 – 4 – بعضی با نيش زدن از خود دفاع می کنند. مانند زنبور

 

راه های ديگری هم وجود دارد که جانوران از خود دفاع می کنند که بستگی به وسيله

دفاعی  آنها دارد.