استخوانبندی جانوران

Animal Skeletons

(Skeleton of Animals)

 

استخوان چیست؟

همانطور که یک ساختمان چند طبقه روی پایه ها و تیرهای آهنی ساخته و نگه داشته

می شود، بدن گروهی از جانوران و نیز انسان هم روی استخوان ها که از ماده ای سخت

درست شده اند، بر پا و نگه داشته می شوند.

 

استخوانبندی چیست؟

بدن گروهی از جانوران و نیز انسان دارای شماری استخوان می باشد که همه آنها با هم

داربست استخوانی بدن جانور و نیز انسان را درست می کنند و به آن استخوانبندی

می گویند.

 

کار استخوانبندی چیست؟

استخوانبندی به بدن جانور و نیز انسان، شکل و اندازه های گوناگون می دهد. از این رو،

شکل و اندازه استخوان های جانوران و نیز انسان ها با یکدیگر فرق دارد.