جانوران

Animals

چه تعداد جانور در دنیا وجود دارد؟

غیرممکن است که همه جانوران خشکی، ماهی های دریا و همه پرندگان را حتی بدون

توجه به حشرات، خزندگان و جانوران کوچکی که دیده نمی شوند، بشماریم. هیچ کس

هم نمی داند که چند نوع موجود زنده در روی زمین وجود دارند.

دانشمندان تعداد گوناگونی از جانورانی را که یافته اند، فهرست کرده اند؛ اما چگونه باید

تشخیص داد که چه جانورانی به یک نوع یا گروه تعلق دارند؟

اگر دو جانور با هم جفتگیری کرده و تولید مثل کنند، به یک نوع متعلق هستند. مانند

اینکه سینه سرخ، مرغ مگس سان و پلیکان هر سه پرنده می باشند، ولی  به سه نوع

و گروه متفاوت مربوط می شوند.

در حدود 8700 نوع پرنده و 4500 نوع پستاندار تا به حال فهرست شده اند. احتمالاً

حس شده است که در تابستان حشرات بیشتر از موجودات دیگر وجود دارند. اما

دانشمندان بر این باور هستند که در مجموع بیشتر از 700000 نوع متفاوت حشره

وجود ندارد. اگر به این فهرست، ماهی ها،مارها و دیگر اعضای جامعه جانوران

افزوده شود، در مجموع حدود 900000 نوع مختلف جانور در دنیا وجود دارد.