فرق جانوران

Animals Differences

(Differences between Animals)

 

جانوران چه فرق هایی با یکدیگر دارند؟

جانوران با يکديگر فرق هايی دارند که مهم ترين آنها، اين فرق ها هستند:

 

1 – شکل

2 – اندازه

3 – رنگ

4 – حرکت

5 – خانه

6 – روش نگهداری از بچه های خود

 

شکل جانوران چه فرقی با یکدیگر دارد؟

 

شکل جانوران با هم فرق دارد:  

 

جانوران شکل سرشان با هم فرق دارد.

بعضی مانند بز شاخ دارند و

بعضی دیگر مانند شير شاخ ندارند.

 

جانوران شکل پوششان با هم فرق دارد.

       

بعضی مانند جوجه تيغی دارای تيغ و خار هستند،

بعضی مانند ميمون مو يا پشم دارند،

بعضی مانند ماهی فلس دارند،

بعضی مانند قورباغه فقط پوست دارند،

بعضی مانند لاک پشت دارای پوشش سخت هستند و

بعضی مانند پرندگان دارای پر هستند.

 

جانوران شکل دست و پاهايشان با هم فرق دارند.

 

بعضی مانند کانگورو، دو دست و دو پا دارند،

بعضی مانند پرندگان، دو بال و دو پا دارند،

بعضی مانند اسب، چهار دست و پا می باشند،

بعضی مانند حشره ها، شش دست و پا می باشند،

بعضی مانند هزارپا، دارای پاهای زيادی هستند و

بعضی مانند مار، اصلاً دست و پا ندارند.

 

اندازه ی جانوران چه فرقی با یکدیگر دارد؟

 

اندازه ی جانوران با هم فرق دارد:

بعضی مانند پروانه کوچک هستند و

بعضی مانند اسب بزرگ هستند. 

 

رنگ جانوران چه فرقی با یکدیگر دارد؟

 

رنگ جانوران با هم فرق دارد:

بعضی مانند گورخر راه راه هستند،

بعضی مانند پلنگ خال خال هستند و

 

بعضی مانند پرندگان به رنگ های مختلف يا رنگارنگ هستند.

 

حرکت / جا به جایی جانوران چه فرقی با یکدیگر دارد؟

 

حرکت / جا به جایی جانوران با هم فرق دارد:

بعضی مانند مار می خزند،

بعضی مثل آهو و خرگوش می دوند و بعضی مثل شتر هم راه می روند و هم می دوند،

بعضی مانند قورباغه می جهند،

بعضی مانند ماهی شنا می کنند و

بعضی مانند حشره ها و پرندگان مدتی در هوا پرواز می کنند.

 

خانه ی جانوران چه فرقی با یکدیگر دارد؟  

 

خانه ی جانوران با هم فرق دارد:

بعضی مانند عنکبوت و مورچه برای خود لانه می سازند

به خانه ی زنبور، کندو و

به خانه ی پرندگان، آشيانه می گويند.

و بعضی مانند موش و روباه  لانه دارند.

 

روش نگهداری جانوران از بچه های خود چه فرقی با یکدیگر

دارد؟

روش نگهداری (خوراک دادن و پدافند / دفاع در برابر خطرها) جانوران از بچه های

خود با هم فرق می کند:

بعضی مانند پرندگان با نوک زدن از خود و جوجه هایشان دفاع می کنند و با نوک /

منقار خود به جوجه هایشان غذا می دهند.

بعضی مانند اسب با لگد زدن از خود و بچه هایشان نگهداری می کنند،

بعضی مانند گاو با شاخ زدن از خود و بچه هایشان نگهداری می کنند و

بعضی مثل ماهی اصلاً از بچه های خود نگهداری نمی کنند.