عنکبوتیان

Arachnids

عنکبوتیان چه جانورانی هستند؟

عنکبوتیان گروهی از بندپایان هستند. مانند عنکبوت، عقرب، کنه، رتیل و …

 

ساختار عنکبوتیان چگونه است؟

بدن عنکبوتیان از دو بخش اصلی درست شده است:

1 – سر سینه

2 – شکم

عنکبوتیان دارای هشت پا می باشند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: