بندپایان

Arthropods

بندپایان چگونه جانورانی هستند؟

بندپایان گروهی از بی مهرگان هستند که دارای پاهای بند بند و نیز کالبد بیرونی سخت و

بند بند می باشند.

 

مهمترین طبقه بندی بندپایان چیست؟

 

گرچه بندپایان دارای شباهت هایی هستند. اما فرق هایی نیز با هم دارند که سبب شده

است ، آنها را به گروه های کوچکتر طبقه بندی کنند که مهمترین

به قرار زیر است:

 

بطور کلی بندپایان را به چهار گروه مهم تقسیم می کنند:

1 – حشره ها

2 – عنکبوتیان

3 – سخت پوستان

4 – هزارپایان

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: