Select Page

شویدی

Asparagus Fern

(Pulme Asparagus)

نام علمی شویدی چیست؟

 

نام علمی شویدی ها Asparagus Densiflorus   می باشد.

 

طبقه بندی شویدی چیست؟

 

طبقه بندی شویدی ها به قرار زیر است:

 

خانواده:  Liliaceae می باشند.

 

نمای شویدی چگونه است؟

 

نمای شویدی ها به شکل بالا است و برای گیاه آویز نیز مناسب هستند.

 

نیازها و نگهداری شویدی چگونه است؟

 

مکان سایه دار را تحمل می کند.

خاک مناسب شویدی ها، دو قسمت خاکبرگ، یک قسمت خاک باغچه، یک قسمت پیت

ماس و مقدار کمی خاک رس می باشند.

در زمستان نیاز به یک دوره استراحت در دمای 8 تا 10 درجه سانتیگراد دارد.

روی برگ ها در تابستان آب پاشیده / اسپری شود و گلدان روی سینی دارای ریگ های

خیس قرار گیرد.

در بهار و تابستان هفته ای یک بار کود محلول با غلظت 3  گرم در لیتر داده شود.

گلدان شویدی ها یک یا دو سال یکبار عوض گردد و حجم ریشه ای آن کاهش یابد.

اگر برگ ها زرد شدند، آنها زده / قطع شوند تا شاخه های تازه برویند.

 

 چگونه شویدی زیاد می شود؟

 

شویدی ها از روش تقسیم بوته در بهار زیاد می شوند.