شویدی

Asparagus Fern

(Pulme Asparagus)

نام علمی شویدی چیست؟

 

نام علمی شویدی ها Asparagus Densiflorus   می باشد.

 

طبقه بندی شویدی چیست؟

 

طبقه بندی شویدی ها به قرار زیر است:

 

خانواده:  Liliaceae می باشند.

 

نمای شویدی چگونه است؟

 

نمای شویدی ها به شکل بالا است و برای گیاه آویز نیز مناسب هستند.

 

نیازها و نگهداری شویدی چگونه است؟

 

مکان سایه دار را تحمل می کند.

خاک مناسب شویدی ها، دو قسمت خاکبرگ، یک قسمت خاک باغچه، یک قسمت پیت

ماس و مقدار کمی خاک رس می باشند.

در زمستان نیاز به یک دوره استراحت در دمای 8 تا 10 درجه سانتیگراد دارد.

روی برگ ها در تابستان آب پاشیده / اسپری شود و گلدان روی سینی دارای ریگ های

خیس قرار گیرد.

در بهار و تابستان هفته ای یک بار کود محلول با غلظت 3  گرم در لیتر داده شود.

گلدان شویدی ها یک یا دو سال یکبار عوض گردد و حجم ریشه ای آن کاهش یابد.

اگر برگ ها زرد شدند، آنها زده / قطع شوند تا شاخه های تازه برویند.

 

 چگونه شویدی زیاد می شود؟

 

شویدی ها از روش تقسیم بوته در بهار زیاد می شوند.