ستاره شناس

(اختر شناس)

Astronomer

(Astronomist)

 

چه کسی را ستاره شناس می نامند؟

کسی را که در باره آسمان مطالعه و احوال ستارگان را بررسی می کند و می کوشد تا

چیزهای تازه ای در باره ستارگان دریابد، ستاره شناس / اخترشناس می نامند.

 

چطور ستاره شناسان کار می کنند؟

ستاره شناسان در رصدخانه ها کار می کنند و در آن جا با استفاده از دوربین های

نجومی به آسمان نگاه می کنند.

ستاره شناسان بیشتر در شب کار می کنند، زیرا تنها وقتی ستاره ها را می توان به

خوبی مشاهده کرد، که هوا تاریک باشد.