ابزار ستاره شناسی

Astronomical Instruments

ابزار ستاره شناسی چگونه ابزاری چیست؟

 

با به کار بردن چنین ابزارهایی، دانشمندان هر روز چیزهای تازه ای در باره کیهان و

جهان در می یابند.

 

ابزار کیهان شناسی چیست؟

همواره دانشمندان ستاره شناس ابزار گوناگونی برای شناخت ستارگان به کار می برده اند

که مهمترین آنها به قرار زیر است:

1 – رصدخانه

2 – دوربین نجومی

3 – رادیو تلسکوپ

4 – ماهواره