ستاره شناسی

Astronomy

چطور می توان به ویژگی های ستاره ها پی برد؟

بیشتر ستاره ها مانند خورشید هستند، اما از خورشید به زمین، خیلی دورتر هستند و

جز در شب دیده نمی شوند.

ستاره شناسان، با دیدن روشنایی / نور ستارگان، می توانند پی ببرند که چه اندازه از

زمین دور هستند و بزرگی آنها چه اندازه می باشد.

آنها همچنین از روی نوع نور ستاره ها، پی می برند که درجه دمای ستاره ها تا چه

اندازه ای زیاد است.

از برخی ستاره ها، به جز نور، علامت های دیگری هم به زمین می رسد که دانشمندان

با استفاده از رادیوتلسکوپ آن علامت ها را می گیرند.