اتم عنصر رادیواکتیو

Atom of Radioactive Element

اتم عنصر رادیواکتیو چیست؟

همان طور که از یک چراغ یا یک شمع روشن، شعاع های نور به اطراف پخش می شود،

همان طور هم از بعضی اتم های بعضی عنصرها، شعاع هایی از ذرّه های بسیار ریز به

اطراف پخش می شود. این اتم ها را، اتم های رادیو اکتیو می گویند. پس:

اتم رادیواکتیو، یعنی اتمی که از خود پرتو / شعاع نور پخش می کند.

 

چرا بعضی اتم ها از خود پرتوافشانی می کنند؟

 

در بعضی اتم ها، مانند اتم های اورانیوم، هسته از ذرّه های بسیار زیاد درست شده است.

از این رو، گاهی هسته منفجر شده و می ترکد، و ذره ها و پرتوهای زیادی از آن آزاد

می شوند.

این ذرّه ها و پرتوهای زیادی و آزادشده، همان پرتوها / اشعه هایی هستند که فیلم را

سیاه می کنند.