شنوایی پرندگان

Audition of Birds

(Bird Audition)

شنوایی پرندگان چگونه است؟

حس شنوایی پرندگان، بی مانند است.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: