دمای آتشگیری

Autoignition Temperature

دمای آتشگیری چیست؟

دمای آتشگیری پایین ترین دمایی است که ماده سوختنی / سوختی آتش می گیرد.

دمای آتشگیری برای ماده های سوختنی / سوخت های گوناگون هم مانند دمای سوختن

آنها متفاوت است. مانند اینکه دمای آتشگیری بنزین پایین تر از دمای آتشگیری زغال

چوب است و از این رو در هوای گرم هم امکان آتشگیری آن وجود دارد و مانند زغال

چوب نیازی به آتشگیرانه ندارد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: