موتور خودرو

(موتور اتومبیل / موتور ماشین)

Automobile Engine

(Car Engine)

موتور خودرو چیست؟

موتور خودرو ابزاری است که با نیروی خود، آن را  به حرکت در می آورد.

 

چطور موتور یک خودرو، آن را به حرکت در می آورد؟

 

زمانی که در موتور خودرو، پیستون ها به وسیله فشار گازهای گرم که از سوختن بنزین

تولید می شوند، یکی پس از دیگری در داخل سیلندرها به حرکت در می آیند، میله ای

خمیده  و بزرگ به نام میل لنگ را می گردانند. گردش میل لنگ هم موجب حرکت

چرخ های خودرو می شود که که از سوی دیگر به آن وصل می باشند. با چرخش

چرخ ها، خودرو  به حرکت در آمده و راه می رود.

                                                 

 آزمایش:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – چند عدد چوب کبریت

2 – یک شیشه کوچک با چوب پنبه اندازه داخل آن

3 – یک ذره بین

4 – یک میله نازک

5 – محور خمیده و چرخ متصّل به آن

 

روش آزمایش:

 

نخست یک سر میله نازک از چوب پنبه – بجای پیستون – گذرانده شود و سر دیگر آن

هم به محور خمیده – بجای میل لنگ – وصل گردد.

چوب کبریت ها – سوخت بجای بنزین – در شیشه – بجای سیلندر – قرار داده شود و

چوب پنبه متصل به میله هم طوری داخل شیشه قرار داده شود که به آسانی در آن جلو و

عقب برود.

سپس شیشه در نور خورشید قرار داده شود و ذره بین آن اندازه جا به جا شود تا نور

خورشید در نقطه ای بر نوک چوب کبریت ها جمع شود و آنها را آتش بزند.

مشاهده می گردد که پس از مدتی کوتاه، پس از سوختن آنها گازهای گرمی به وجود

می آید که با فشار زیاد، چوب پنبه و میله متصل به آن را در داخل شیشه به جلو می راند

و موجب چرخاندن محور و چرخ های متصل به آن می شود.