کهکشان های میله ای

Barred Galaxies

کهکشان های میله ای چگونه هستند؟

هنگامی که مدارهای یک کهکشان مارپیچی ناپایدار و منحرف شوند، کهکشان میله ای

پدید می آید. زیرا مرکز این گونه کهکشان ها به شکل میله ای از ستارگان دیده می شوند.

اندازه ی میله ی این گونه کهکشان ها بین 1 سوم تا 2 سوم همه کهکشان مارپیچی آنها

را درست می کنند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: