ماده قلیایی

(باز)

Base

ماده قلیایی / باز چیست؟

قلیاب، آب آهک و محلول آمونیاک جزو گروهی از ماده ها هستند که به آنها باز / قلیا

می گویند.

گاهی ممکن است بازها را از مزه ی تلخی که دارند، شناسایی شوند. ولی راه دقیق و

بی خطر شناسایی بازها استفاده از کاغذ تورنسل است.

بازها رنگ کاغذ تورنسل قرمز رنگ را آبی می کنند، ولی رنگ کاغذ تورنسل آبی رنگ

را دگرگون نمی کنند.  پس:

بازها تلخ مزه هستند و کاغذ تورنسل قرمز رنگ را آبی می کنند.