پنجمیل

Beardtongue

 نام علمی پنجمیل چیست؟

 

نام علمی پنجمیل ها Penstemon Campanulatus Evelyn   می باشد.

 

طبقه بندی پنجمیل چیست؟

 

طبقه بندی پنجمیل ها به قرار زیر است:

 

خانواده: Scrophulariaceae

 

نمای پنجمیل چگونه است؟

 

پنجمیل ها گیاهانی دایمی و نیمه همیشه سبز با برگ های سرنیزه ای شکل و در حاشیه

دندانه دار می باشند. بیشترین اندازه ی بلندی آنها از 30 تا 60 سانتی متر و گسترگیشان

به 30 سانتیمتر می رسد.

 

گلدهی پنجمیل چگونه است؟

پنجمیل ها از میانه تابستان ظاهر می شوند و به شکل زنگوله می باشند که دارای رنگ

صورتی هستند.

  

نیازها و نگهداری پنجمیل چگونه است؟

نور و جای پنجمیل ها، مکان باز و آفتابی است.

خاک آنها حاصلخیز با زهکشی خوب می باشد.

کمترین دمای مورد تحمل آنها منهای 5 درجه سانتیگراد است.

شاخ و برگ قدیمی گیاه نباید زده و حذف شوند، زیرا نگهداری زمستانی گیاه را به عهده

دارند.

 

چگونه پنجمیل زیاد می شود؟

پنجمیل ها از روش قلمه زنی از ساقه های بدون گل در ماه های تیر و مرداد، و ریشه دار

کردن آنها در مخلوطی از خاک پیت و ماسه به نسبت مساوی زیاد می شوند.