رفتار جانوران

Behaviour of Animals

رفتار جانوران چیست؟

هر جانوری به روشی به محرک های پیرامون خود پاسخ می دهد که رفتار آن جانور

است.