سودمندی خورشید

(فایده ی خورشید)

Benefit of the Sun

سودمندی / فایده خورشید چیست؟

آیا تا به حال به این فکر شده است که اگر خورشید از نورافشانی باز ایستد، در زندگی

سیاره ی زمین چه روی خواهد داد؟

زندگی  به چهره ای که شناخته شده، به خورشيد بستگی دارد. هرگز بدون گرمای

آفتاب، هيچ چيز زنده ای در زمين پديد نيامده و نمی آيد. بدون آفتاب، هيچ گياه سبزی،

هيچ حيوانی پيدا نشده و نخواهد شد.

خورشید زمین را در جای خود نگهداشته  و

به آن گرما و نور آفتاب می دهد تا جانداران در آن زندگی کنند.