رفتار پرندگان

Bird Behaviour

خوراک دادن پرندگان به جوجه هایشان چگونه است؟

بطوری که دانسته شده، جوجه ی پرندگان وقتی از تخم بیرون می آیند تا چند روز

نمی توانند پرواز کنند و غذای خود را فراهم سازند. اما والدین جوجه ها بطور غریزی

می کوشند تا آنها را خوراک داده و سیر کنند.

هر پرنده ای به روشی به جوجه های خود خوراک می دهد. برخی از آنها خوراک را به

لانه می آورند و منتظر می شوند تا گرسنه ترین جوجه ها پیش بیاید و آن موقع خوراک

را مرتباً در دهان آن می گذارد تا سیر شود و کنار رود تا نوبت جوجه ای دیگر شود.

در روشی دیگر، جوجه های گرسنه به محض شنیدن صدای جوجه ی ماده / مادر، دهان

خود را باز می کنند و گلوهای رنگی خود را نشان می دهند. هر کدام که دهانش را بیشتر

باز کند، نخست به آن خوراک داده می شود.

 

چرا معمولاً کوچکترین جوجه ی هر پرنده می میرد؟

بیشتر وقتها، جوجه های قوی تر بیش از بقیه در طلب خوراک و ربودن آن از والدین

خود، سر و صدا راه می اندازند و بیشتر غذاها را می خورند. در نتیجه، آن جوجه ی

کوچکتر که سر و صدایش کمتر بوده است، در طلب خوراک فعالیتی نمی تواند انجام

دهد. روی این اصل به آن جوجه غذای کمتری می رسد و می میرد.