حس های پرندگان

Bird Senses

کدام حس ها برای پرندگان اهمیّت دارند؟

بخش بزرگی از مغز و سلسله اعصاب پرندگان با حس های بینایی و تعادل بدن ارتباط

دارد، چون این حس ها نقش مهمی در پرواز پرندگان دارند.

داشتن چشمانی تیزبین برای جانوری که پرواز می کند، ضرورت حیاتی دارد و پرندگان

نیز چشمانی بسیار قوی دارند. اما حس بویایی بسیار ضعیفی دارند.

افزون بر حس های بویایی، بینایی، شنوایی و چشایی، حس های تعادل و جای گیری و حرکت در

فضا نیز در نزد پرندگان بی نظیر است. تمام این حس ها در گوش پرندگان متمرکز

شده اند.

بیشتر عادت های پرندگان، همان توانایی های ارثی است که در نزد انسان به غریزه

معروف می باشند. پرندگان با اطلاعاتی به دنیا می آیند که برای ادامه ی زندگی شان

ضروری است. آنها نیاز چندانی به یادگیری ندارند.

 

زمینه نوشته پیوسته پسین: