پرندگان

Birds

چگونه جانورانی را پرنده می نامند؟

مهره دارانی را که بال دارند و می توانند پرواز کنند، پرنده نامیده می شوند.

 

پرندگان دارای چه ویژگی هایی هستند؟

 

پرندگان دارای خاصه هایی هستند که آنها را از دیگر مهره داران جدا و مشخص می کند.

این خاصه ها به قرار زیر هستند:

1 – پوست بدن همه پرندگان پوشیده از پر است.

2 – پرندگان بجای لب و دندان، منقار دارند.

3 – پرندگان دارای دو بال و دو پا هستند.

4 – پرندگان خونگرم هستند.

5 –  پرندگان به وسیله شش تنفس می کنند.

6 – پرندگان تخمگذار هستند.

زمینه نوشته پیوسته پیشین: