سرخس لانه پرنده ای

(آسپلنیوم / سرخس لانه ای)

Bird’s Nest Fern

(Nest Fern)

نام علمی سرخس لانه پرنده ای چیست؟

 

نام علمی سرخس های لانه پرنده ای  Asplenium Nidus   می باشد.

 

طبقه بندی سرخس لانه پرنده ای از چیست؟

 

طبقه بندی سرخس های لانه پرنده ای به قرار زیر است:

 

خانواده:  Polypodiaceae

 

نمای سرخس لانه پرنده ای چگونه است؟

 

نمای سرخس های لانه پرنده ای به شکل بالا است .

 

نیازها و نگهداری سرخس لانه پرنده ای چگونه است؟

درون اتاقی که دارای پنجره های شمالی یا شرقی و نور متوسط باشد، به خوبی رشد

می کند.

مکان گرم و نمناک برای آن مناسب است و بهتر می باشد که گلدان را روی سینی دارای

ریگ های خیس و یا درون گلدان بزرگتر که دارای پیت ماس مرطوب باشد، قرار داده شود.

خاک گلدان همیشه مرطوب باشد، ولی غرقابی نگردد.

خاک آن مخلوطی از 3 بخش خاکبرگ و یک قسمت تورب مناسب است.

کمترین دمای مطلوب 15 درجه سانتیگراد است.

برگ های پژمرده را می توان از گیاه جدا کرد.

  

چگونه سرخس لانه پرنده ای زیاد می شود؟

سرخس های لانه پرنده ای فقط از راه اسپور در بهار زیاد می شوند.