Select Page

آواز پرندگان

Birdsongs

اندام های صدای پرندگان چگونه است؟

اندام های صدای پرندگان، اندکی با اندام های صدای انسان تفاوت دارند.

بطوری که دانسته شده، تارهای صوتی انسان در حنجره و انتهای بالای نای قرار دارند،

در حالی که پرنده ها، غشای صوتی ساده ای دارند که در انتهای زیرین نای قرار

گرفته اند. لرزش / ارتعاش این غشاء تولید صدا می کند.

 

چرا صدای پرندگان با یکدیگر فرق دارد؟

علت تولید صداهای گوناگون در نزد خانواده های مختلف پرندگان این است که شکل

غشای صوتی و شمار عضله های نگهدارنده ی غشاها در پرندگان مختلف فرق دارد.

 

چطور پرندگان آواز می خوانند؟

آوازها و ترانه های پرندگان، که در بهار به گوش می رسد، بخشی از مراسم روزهای پیش

از جفتگیری آنها است.

پرنده ی نر برای جلب پرنده ی ماده، آوای خوش را وسیله قرار می دهد. هنگامی که

پرنده های نر و ماده به همدیگر رسیدند، پرنده ی نر، با آوازهای بیشتر، پرنده ی ماده را

آماده جفتگیری می کند. در نزد برخی از گونه های پرندگان، پرنده های ماده، پاسخ

پرنده ی نر را با آواز می دهند.

آواز پرندگان از لحاظ دانگ، الگو، وزن و کیفیت با یکدیگر فرق می کند. گفته شده است

که پرنده ای به نام باسترک، بیش از همه ی پرندگان می تواند آواز حقیقی بخواند.