آواز پرندگان

Birdsongs

اندام های صدای پرندگان چگونه است؟

اندام های صدای پرندگان، اندکی با اندام های صدای انسان تفاوت دارند.

بطوری که دانسته شده، تارهای صوتی انسان در حنجره و انتهای بالای نای قرار دارند،

در حالی که پرنده ها، غشای صوتی ساده ای دارند که در انتهای زیرین نای قرار

گرفته اند. لرزش / ارتعاش این غشاء تولید صدا می کند.

 

چرا صدای پرندگان با یکدیگر فرق دارد؟

علت تولید صداهای گوناگون در نزد خانواده های مختلف پرندگان این است که شکل

غشای صوتی و شمار عضله های نگهدارنده ی غشاها در پرندگان مختلف فرق دارد.

 

چطور پرندگان آواز می خوانند؟

آوازها و ترانه های پرندگان، که در بهار به گوش می رسد، بخشی از مراسم روزهای پیش

از جفتگیری آنها است.

پرنده ی نر برای جلب پرنده ی ماده، آوای خوش را وسیله قرار می دهد. هنگامی که

پرنده های نر و ماده به همدیگر رسیدند، پرنده ی نر، با آوازهای بیشتر، پرنده ی ماده را

آماده جفتگیری می کند. در نزد برخی از گونه های پرندگان، پرنده های ماده، پاسخ

پرنده ی نر را با آواز می دهند.

آواز پرندگان از لحاظ دانگ، الگو، وزن و کیفیت با یکدیگر فرق می کند. گفته شده است

که پرنده ای به نام باسترک، بیش از همه ی پرندگان می تواند آواز حقیقی بخواند.