دمای بدن جانوران

Body Temperature of Animals

دمای بدن جانوران چگونه است؟

جانوران از نظر دمای بدن دو گونه هستنند

1 – جانوران خونگرم

2 – جانوران خونسرد

 

جانوران خونگرم چگونه هستند؟

به جانورانی خونگرم می گویند که دمای بدن آنها پیوسته به یک اندازه است. گرما و

سرمای اطراف تأثیری در آن ندارد. برای مثال، اگر در یک روز سرد به بدن گربه ای

دست بزنیم، احساس می کنیم که بدنش گرم است.

 

جانوران خونسرد چگونه هستند؟

به جانورانی خونسرد می گویند که دمای بدن آنها با دمای اطراف تغییر می کند. یعنی اگر

اطراف آنها سرد باشد، دمای بدن آنها هم پایین و سرد است و اگر اطراف آنها گرم باشد،

دمای بدن آنها هم بالا و گرم است.