گیاه شناسی

Botany

(Plant Biology)

 

گیاه شناسی چیست؟

گیاه شناسی رشته ای از دانش زیست شناسی است که مطالعه و شناخت گیاهان

.می پردازد

از این رو، گیاه شناسی به شناخت ساختار گیاهان، زندگی، رشد و نمو

گیاهان می پردازد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین: