گیاه شناسی

Botany

(Plant Biology)

 

گیاه شناسی چیست؟

گیاه شناسی رشته ای از دانش زیست شناسی است که به مطالعه و شناخت گیاهان

می پردازد.

از این رو، گیاه شناسی به شناخت ساختار گیاهان، زندگی، رشد و نمو گیاهان می پردازد.

زمینه نوشته پیوسته پیشین:

زمینه نوشته پیوسته پسین:

زمینه نوشته پیوسته دیگر: