نفس کشیدن جانوران

Breathing in Animals

نفس کشیدن جانوران و نیز انسان چیست؟

دادن اکسیژن به درون بدن و بیرون راندن گاز دی اکسید کربن / گاز کربنیک از بدن را

نفس کشیدن گویند.

از این رو، نفس کشیدن جانوران و نیز انسان، دارای دو گام می باشد:

1 – دم

2 – بازدم

 

دم چیست؟

کشیدن هوا و دادن آن به درون بدن را دم گویند.

 

بازدم چیست؟

 بیرون راندن هوا از درون بدن را بازدم گویند.

  

فرق هوای دم و هوای بازدم در نفس کشیدن چیست؟

بطوری که دانسته شده، هوا مخلوطی از نیتروژن، اکسیژن، دی اکسید کربن و مقداری

کم از گازهای دیگر است. اما موجود زنده، هنگام تنفس تنها اکسیژن آن را نیاز دارد که

با نفس کشیدن / دم می گیرد و هنگام بازدم هم گاز دی اکسید کربن پس می دهد.

 

آزمایش و تجربه:

 

چیزهای مورد نیاز آزمایش:

 

1 – لوله آزمایش

2 – مقداری آب آهک

3 – نی نوشیدن

 

روش آزمایش:

در لوله آزمایش تا بلندی چند سانتیمتر آب آهک ریخته شود. سپس لوله آزمایش خوب

تکان داده شود تا مشاهده گردد که دگرگونی در آن انجام می شود یا نه؟

اما هیچگونه دگرگونی در آن پدید نمی آید.

سپس با نی درون لوله آزمایش دمیده شود / فوت شود. مشاهده می شود که کم کم آب

آهک کدر و به رنگ شیری شده است. زیرا بطوری که دانسته شده، گاز دی اکسید کربن

محلول آب آهک را کدر و تار می کند.

هنگامی که:

 

1 – لوله آزمایش تکان داده می شود و محلول آب آهک تغییر نمی کند، نمایانگر این است

که تکان دادن لوله آزمایش در محلول آب آهک دگرگونی پدید نمی آورد.

 2 – لوله آزمایش پس از دمیدن در آن، تکان داده می شود و محلول آب آهک کدر و تار

می گردد، نمایانگر این است که گاز دی اکسید کربن وارد آن شده و پس از ترکیب، آن را

کدر و تار کرده است.

با این آزمایش آشکار می شود که هوای دم بیشتر از هوای بازدم اکسیژن دارد و هوای

بازدم بیشتر از هوای دم دی اکسید کربن دارد. پس:

جانوران و نیز انسان، اکسیژن هوا را می گیرند و گاز دی اکسید کربن پس می دهند.